Shibuya [ ]

IMG_0487.jpg
By ビガ・ライジ At Shibuya,Tokyo