Vomoder [ Inspirational works ]

DSC_0440.jpg
"Vomoder" By RYOTA KUWAKUBO At Tokyo, Japan.
Photo by ysk(CBCNET crew)